Navigation
Porgilein
Orc Shaman
Hardwow TBC +

64
Porgilein

Attributes
Strength Unknown
Stamina Unknown
Intellect Unknown
Armor Unknown
Block Unknown
Dodge Unknown
Parry Unknown
Crit chance Unknown
Ranged crit chance Unknown
Spell crit chance Unknown
Player vs Player
Today kills 0
Yesterday kills 0
Total kills 3075
Honor points 1708
Arena points 0